Czy PIP może kontrolować wykresówki właściciela firmy transportowej?

analiza naruszeń

Czy PIP może kontrolować wykresówki właściciela firmy transportowej?

Jakie są uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy?

Zgodnie z art. 1 ustawy o PIP - inspekcja ta jest organem powołanym po to, aby sprawować nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad BHP, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w tejże ustawie. Do jej zadań należy również m. in. przestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz czasu pracy.

W zakresie transportu uprawnienia PIP uregulowane są w ustawie o transporcie drogowym. Art. 89 ust. 1 pkt. 6 powyższej ustawy uwzględnia m. in. inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy jako uprawnionych do kontroli dokumentów określonych w art. 87 w odniesieniu do danych rejestrowanych przez tachograf. Wspomniany art. 87 mówi o tym, że podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli kartę kierowcy, wykresówki, zapisy odręczne i wydruki z tachografu oraz zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu.

Zgodnie zaś z art 89a Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy dokonują kontroli w zakresie przewozu drogowego na warunkach i w trybie określonych w przepisach o PIP. 

Czy przedsiębiorca traktowany jest tak samo jak kierowca-pracownik?

Odnosząc się do rozporządzenia (WE) nr 561/2006 kierowca to osoba, która prowadzi pojazd nawet przez krótki okres, lub która jest przewożona w pojeździe w celu podjęcia w ramach swoich obowiązków jego prowadzenia w razie potrzeby. Wymogi te dotyczą więc każdego kierowcy, niezależnie od nawiązania stosunku pracy czy też wykonywania przewozów na rzecz przedsiębiorcy na innej podstawie. Przedsiębiorca zatem może być kontrolowany tak samo jak kierowca.

Podsumowując, nie można kwestionować uprawnień PIP do przeprowadzania kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe, w tym do badania wykresówek dokumentujących czas pracy, danych z karty kierowcy, tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu.