Ewidencja czasu pracy kierowców

czas pracy kierowców

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników na stanowisku kierowcy zobligowany jest do prowadzenia ewidencji ich czasu pracy. Ewidencja jest podstawowym dokumentem rozliczeniowym, powinna zawierać informacje o wszelkich nieobecnościach pracownika a także uwzględniać godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej czy też w niedzielę i święta.
Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy pomaga zapobiegać karom pieniężnym nakładanym przez organy administracji publicznej. Ponadto daje realny pogląd dotyczący liczby wszelkich składników wynagrodzenia czy też ilości przepracowanych godzin.

Ewidencja czasu pracy podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przez okres 10 lat.

Dodatkowo w ofercie:

 • Bieżąca analiza naruszeń wg rozporządzenia 561/AETR 
 • Bieżąca kontrola terminów odczytów oraz ciągłości zapisu danych 
 • Szkolenia kierowców oraz kadry zarządzającej transportem 
 • Przygotowanie firm transportowych do kontroli w przedsiębiorstwie 
 • Pełnomocnictwo podczas kontroli w toku prowadzonego postępowania administracyjnego 
 • Pomoc w sporach z organami administracji publicznej (pisanie pism procesowych, odwołań, wyjaśnień) 
 • Audyt pod kątem kontroli PIP oraz ITP 
 • Ewidencja czasu pracy kierowców według PIP
 • Usługi kadrowo - płacowe (wyliczanie wynagrodzenia, przygotowanie obwieszczeń, tworzenie regulaminów)
 • Obliczanie delegacji krajowej i zagranicznej
 • Rozliczenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec (MiLoG)
 • Rozliczenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Francji (Loi Macron)
 • Stały kontakt telefoniczny z doradcą naszej firmy 7/24