Oferta

USŁUGI KADROWO - PŁACOWE PRACY KIEROWCÓW

W związku z wejściem w życie nowych przepisów wynikających z Pakietu Mobilności, obsługa kadrowa firmy transportowej zaczęła przysparzać wielu trudności zarówno samym przedsiębiorcom jak i obsługującym ich biurom rachunkowym.
Biorąc pod uwagę zapytania naszych klientów, sygnalizujących zapotrzebowanie na tego typu usługi i jednocześnie dysponując zapleczem merytorycznym podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu działalności naszej firmy o usługi kadrowo-płacowe dedykowane firmom transportowym.
 
Obsługa realizowana jest bezpośrednio w naszym biurze, przez dedykowanego do tego specjalistę posiadającego wieloletnie doświadczenie w branży kadr i płac.
Dzięki temu Państwa dokumentacja pracownicza będzie spójna, prawidłowa i co najważniejsze procedura rozliczeń będzie dla Was wygodniejsza. W jednym miejscu odbywa się będzie cały proces rozliczenia pracownika.

Czytaj więcej

 

Zakres naszych usług kadrowo-płacowych obejmuje:

  1. Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, skierowania na badania lekarskie, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu);
  2. Prowadzenie akt osobowych pracowników;
  3. Prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy pracownika na podstawie dostarczonych list obecności z uwzględnieniem rozliczania wszelkich nieobecności, prowadzenie kartotek zasiłkowych;
  4. Naliczanie wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia i świadczeń z ZUS, sporządzanie list płac;
  5. Monitorowanie terminów ważności umów, badań lekarskich, szkoleń z zakresu BHP;
  6. Przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją czynności dotyczących zajęć komorniczych;
  7. Tworzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych pracowników;
  8. Tworzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych, aktualizacyjnych i rozliczeniowych;

   

9. Sporządzanie deklaracji do PFRON;

10. Sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, przygotowywanie rocznych informacji i deklaracji podatkowych;

11. Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy;

12. Przeglądy procesów kadrowych i wyników naliczania wynagrodzeń pod kątem ich zgodności z zawieranymi umowami oraz obowiązującymi regulaminami i przepisami prawa;

13. Przygotowanie firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS;

14. Obsługa i naliczanie składek na Pracownicze Programy Kapitałowe (PPK);

15. Obsługa pracowniczych ubezpieczeń grupowych;

16. Administrowanie e-PUE w zakresie zwolnień lekarskich;

17. Pomoc przy prowadzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

EWIDENCJA CZASU PRACY KIEROWCÓW

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników na stanowisku kierowcy zobligowany jest do prowadzenia ewidencji ich czasu pracy. Ewidencja jest podstawowym dokumentem rozliczeniowym, powinna zawierać informacje o wszelkich nieobecnościach pracownika a także uwzględniać godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej czy też w niedzielę i święta.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy pomaga zapobiegać karom pieniężnym nakładanym przez organy administracji publicznej. Ponadto daje realny pogląd dotyczący liczby wszelkich składników wynagrodzenia czy też ilości przepracowanych godzin.

Ewidencja czasu pracy podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przez okres 3 lat.

Czytaj więcej

 

DELEGOWANIE W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

Pakiet mobilności wprowadził spore zmiany, które obejmują przedsiębiorców wykonujących usługi w transporcie międzynarodowym. Od 2 lutego 2022 roku kierowcy realizujący przejazdy na terenie Unii Europejskiej muszą otrzymywać pełne wynagrodzenie adekwatne do kraju, w którym wykonują usługę.

Wynagrodzenie za czas delegowania (przewozy kabotażowe oraz cross-trade z uwzględnieniem dopuszczalnych operacji wyłączonych z delegowania) musi być teraz liczone wg stawek określonych w każdym poszczególnym państwie.

Delegowaniu podlegają kierowcy wykonujący przewozy kabotażowe oraz operacje typu cross-trade. Za to wyłączone z tego są przewozy bilateralne i tranzytowe.
Od dnia 2 lutego 2022 r. wszystkie zgłoszenia w zakresie delegowania kierowców należy dokonywać za pośrednictwem międzynarodowego systemu IMI. Nie ma możliwość zgłaszania kierowców poprzez inne platformy. Co więcej, zgłoszenia kierowców delegowanych obejmują wszystkie kraje UE, nie tylko te, które obowiązywały przed Pakietem Mobilności.

Czytaj więcej

 


SZKOLENIA KIEROWCÓW

Znaczna cześć naruszeń popełnianych przez kierowców w trakcie pracy spowodowana jest ich niewiedzą. W ramach współpracy proponujemy naszym klientom szkolenia kierowców dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Szkolimy z zakresu przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie o Transporcie Drogowym, Ustawie o Czasie Pracy Kierowców oraz rozporządzeniu WE 561/2006. Prowadzimy wykłady na temat czasu pracy, czasu jazdy, przerw w prowadzeniu pojazdu, odpoczynków dobowych czy tygodniowych. Poza wiedzą teoretyczną, uczestnik szkolenia zdobywa praktyczne umiejętności poprawnej obsługi urządzeń rejestrujących, stosowanych w przewozie drogowym.

Naszym celem jest zwiększenie świadomości kierowców oraz wyeliminowanie popełnianych przez nich błędów, analiza problemów, z którymi borykają się na co dzień w pracy. Poszerzając wiedzę kierowców, redukujemy liczbę naruszeń a tym samym unikamy kar pieniężnych przy kontrolach na drodze, a także w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej

 

ANALIZA NARUSZEŃ

W ramach naszej oferty zapewniamy Państwu analizę czasu pracy kierowców pod kątem stwierdzonych naruszeń (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 561/2006). Nasi klienci na bieżąco otrzymują raporty z listą popełnianych wykroczeń wraz z ich dokładnym opisem bądź też z wskazaniem wysokości ewentualnych kar pieniężnych. Na życzenie przedsiębiorcy szczegółowo omawiamy naruszenia kierowców, aby zapobiegać ponownemu popełnianiu tych samych błędów przyszłości, a tym samym unikać generowania niepotrzebnych kosztów.

Czytaj więcej

 


ROZLICZANIE DELEGACJI KRAJOWYCH

Mając na uwadze przepisy Kodeksu Pracy, pracownikowi wykonującemu zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, bądź poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową, czyli delegacje. Rozliczenie delegacji składa się z rozliczenia diet, a także ryczałtów za nocleg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Od lutego 2022 należności z tytułu podróży służbowych wypłacane są wyłącznie kierowcom w transporcie krajowym.

Podróże służbowe kierowców należy rozliczać na podstawie danych źródłowych, czyli odczytów z kart kierowców lub wykresówek czy danych GPS lub zapisów z kart drogowych.
Po przeanalizowaniu powyższych danych nasi klienci otrzymują gotowe, precyzyjne, przejrzyste oraz zgodne ze wszelkimi wymogami prawnymi rozliczenia delegacji.

Czytaj więcej

 

PRZYGOTOWANIE FIRM DO KONTROLI

W ostatnim czasie można zaobserwować coraz większą częstotliwość kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Uwzględniając Państwa potrzeby oferujemy pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji do kontroli w przedsiębiorstwie (wskazanie braków do uzupełnienia, sporządzenie wyjaśnień). Dokładamy wszelkich starań aby zminimalizować ilości naruszeń, które mogłyby wyniknąć podczas weryfikacji danych, a tym samym zredukować wysokość kary nałożonej na przedsiębiorcę do minimum.

Czytaj więcej

 


POMOC W SPORACH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Każda kontrola organu administracyjnego wiąże się z ogromnym stresem właścicieli przedsiębiorstw transportowych. W trosce o interesy klientów, zapewniamy pomoc prawną m.in. poprzez doradztwo z zakresu interpretacji przepisów transportowych, a także pomoc merytoryczną w sporach z organami administracji publicznej takimi jak: Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Celny czy Policja. Należy pamiętać, że otrzymanie decyzji nakładającej karę to dopiero początek procedury odwoławczej.

W zależności od potrzeb zajmujemy się profesjonalnym przygotowaniem odwołań od decyzji administracyjnych, jak również sporządzeniem niezbędnych wyjaśnień przedstawianych przez Państwa w toku trwania postępowania odwoławczego.

Zapewniamy naszym przedsiębiorcom realną ocenę zasadności odwołania, proponujemy najlepsze rozwiązania, w razie potrzeby także reprezentację prawną.

Czytaj więcej

 

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszerzyliśmy ofertę o kompleksowe usługi dochodzenia odszkodowań z tytułu poniesionych szkód komunikacyjnych, których wartość ubezpieczyciele notorycznie zaniżają lub całkowicie odmawiają jego wypłaty.

Udzielamy informacji dotyczących możliwości uzyskania rekompensaty za szkody materialne i zdrowotne oraz za utracone zarobki. Przygotowujemy niezbędną dokumentację, a także reprezentujemy naszych klientów w sprawie. Powierzonymi zadaniami zajmuje się nasz wykwalifikowany zespół, posiadający bogate doświadczenie w zdobywaniu odszkodowań. Gwarantujemy Państwu wysoki poziom merytoryczny świadczonej przez nas pomocy, skuteczność oraz poufność przekazywanych nam danych.

Oferujemy wsparcie w uzyskaniu odszkodowania osobom prywatnym oraz firmom.

Czytaj więcej

 

 


Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane