Szkolenia kierowców

znaki drogowe

Znaczna cześć naruszeń popełnianych przez kierowców w trakcie pracy spowodowana jest ich niewiedzą. W ramach współpracy proponujemy naszym klientom szkolenia kierowców dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Szkolimy z zakresu przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie o Transporcie Drogowym, Ustawie o Czasie Pracy Kierowców oraz rozporządzeniu WE 561/2006. Prowadzimy wykłady na temat czasu pracy, czasu jazdy, przerw w prowadzeniu pojazdu, odpoczynków dobowych czy tygodniowych. Poza wiedzą teoretyczną, uczestnik szkolenia zdobywa praktyczne umiejętności poprawnej obsługi urządzeń rejestrujących, stosowanych w przewozie drogowym.

Naszym celem jest zwiększenie świadomości kierowców oraz wyeliminowanie popełnianych przez nich błędów, analiza problemów, z którymi borykają się na co dzień w pracy. Poszerzając wiedzę kierowców, redukujemy liczbę naruszeń a tym samym unikamy kar pieniężnych przy kontrolach na drodze, a także w przedsiębiorstwie.

Dodatkowo w ofercie:

 • Bieżąca analiza naruszeń wg rozporządzenia 561/AETR
 • Pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych
 • Bieżąca kontrola terminów odczytów oraz ciągłości zapisu danych
 • Przygotowanie firm transportowych do kontroli w przedsiębiorstwie
 • Pełnomocnictwo podczas kontroli w toku prowadzonego postępowania administracyjnego
 • Pomoc w sporach z organami administracji publicznej (pisanie pism procesowych, odwołań, wyjaśnień)
 • Audyt pod kątem kontroli PIP oraz ITP
 • Ewidencja czasu pracy kierowców według PIP
 • Usługi kadrowo - płacowe (wyliczanie wynagrodzenia, przygotowanie obwieszczeń, tworzenie regulaminów)
 • Obliczanie delegacji krajowej i zagranicznej
 • Rozliczenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec (MiLoG)
 • Rozliczenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Francji (Loi Macron)
 • Stały kontakt telefoniczny z doradcą naszej firmy 7/24