Usługi kadrowo-płacowe, rozliczanie delegacji krajowych

pracownicy biurowi

Mając na uwadze przepisy Kodeksu Pracy pracownikowi wykonującemu zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, bądź poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową czyli delegacje. Rozliczanie delegacji krajowych składa się z rozliczenia diet a także ryczałtów za nocleg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podróże służbowe kierowców należy rozliczać na podstawie danych źródłowych, czyli odczytów z kart kierowców lub wykresówek czy danych GPS lub zapisów z kart drogowych.

Po przeanalizowaniu powyższych danych nasi klienci otrzymują gotowe, precyzyjne, przejrzyste oraz zgodne ze wszelkimi wymogami prawnymi rozliczenia delegacji.

  • Bieżąca analiza naruszeń wg rozporządzenia 561/AETR
  • Pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych
  • Bieżąca kontrola terminów odczytów oraz ciągłości zapisu danych
  • Szkolenia kierowców oraz kadry zarządzającej transportem
  • Przygotowanie firm transportowych do kontroli w przedsiębiorstwie
  • Pełnomocnictwo podczas kontroli w toku prowadzonego postępowania administracyjnego
  • Pomoc w sporach z organami administracji publicznej (pisanie pism procesowych, odwołań, wyjaśnień)
  • Audyt pod kątem kontroli PIP oraz ITP
  • Ewidencja czasu pracy kierowców według PIP
  • Usługi kadrowo - płacowe (wyliczanie wynagrodzenia, przygotowanie obwieszczeń, tworzenie regulaminów)
  • Rozliczenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec (MiLoG)
  • Rozliczenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Francji (Loi Macron)
  • Stały kontakt telefoniczny z doradcą naszej firmy 7/24