Jeden mandat dla kierowców, niezależnie od liczby brakujących wykresówek z tachografu.

ikona wagi

W ubiegłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że kierowcy pojazdów ciężarowych, autokarów oraz autobusów, którzy podczas kontroli nie okażą wykresówek tachografu dotyczących dnia kontroli oraz 28 dni wstecz, podlegają jednej karze niezależnie od liczby brakujących wykresówek.

Wyrok TSUE dotyczy dwóch spraw kierowców z Włoch z 2013 roku, którzy nie byli w stanie okazać podczas kontroli drogowej wykresówek tachografu zainstalowanego w ich pojazdach, dotyczących dnia bieżącego oraz 28 poprzednich dni.

Zgodnie z przepisami z funkcjonariusze nałożyli na owych kierowców kary administracyjne w ilości odpowiadającej liczbie naruszeń.

Wspomniani kierowcy wnieśli skargi do sądów we Włoszech. W ostatniej instancji włoski sąd kasacyjny zwrócił się z zapytaniem do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem o to, czy prawo Unii, ustanawiające wymóg, aby kierowca był w stanie okazać wykresówki z bieżącego dnia i poprzednich 28 dni, należy interpretować w ten sposób, że w przypadku takim jak w niniejszych sprawach, właściwe organy państwa powinny nałożyć na tego kierowcę pojedynczą karę w związku z jednolitym naruszeniem, czy też kilka oddzielnych kar w związku z kilkoma naruszeniami, których liczba odpowiadałaby liczbie brakujących wykresówek?

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że „w razie nieprzedstawienia przez poddanego kontroli kierowcę pojazdów ciężarowych, autokarów i autobusów wykresówek urządzenia rejestrującego dotyczących kilku dni pracy w okresie obejmującym dzień kontroli i 28 poprzedzających go dni, właściwe organy państwa członkowskiego miejsca kontroli są zobowiązane do stwierdzenia jedynie jednolitego naruszenia obciążającego tego kierowcę i do nałożenia na niego tylko jednej kary”.

Trybunał zwrócił uwagę na to, że celem wskazanych przepisów jest z jednej strony poprawa warunków pracy kierowców pojazdów ciężarowych, autokarów i autobusów oraz bezpieczeństwa na drogach w ogólności, z drugiej strony ustanowienie jednolitych przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, okresów odpoczynku kierowców oraz ich kontroli.

TSUE podkreślił, że prawo Unii ustanawia jednolity obowiązek obejmujący cały okres 29 dni. Tym samym naruszenie obowiązku stanowi jednolite i jednorazowe naruszenie polegające na niemożności przedstawienia, przez danego kierowcę w czasie kontroli całości lub części tych 29 wykresówek. Naruszenie to może prowadzić tylko do jednej kary.Trybunał zwrócił jednak uwagę na to, że takie naruszenie jest tym poważniejsze, im wyższa jest liczba wykresówek, które nie zostaną przedstawione przez kierowcę. TSUE przypomniał także, że państwa członkowskie mają obowiązek ustanowić kary wystarczająco wysokie, proporcjonalne do wagi naruszenia, tak aby wywrzeć rzeczywisty skutek odstraszający. Kary nakładane przez organy kontrolne muszą być dostatecznie elastyczne względem wagi naruszenia.

Co to oznacza w praktyce?

Zapoznając się z treścią wyroku wydawać by się mogło, że jest to wyrok korzystny dla kierowców, którzy będą mniej surowo karani za brak możliwości okazania wykresówek. Naszym zdaniem jednak docelowo może się okazać, że kara za nieokazanie wykresówek podczas kontroli będzie bardziej dotkliwa niż miało to miejsce do tej pory.

Źródło: Polska Agencja Prasowa SA