Komunikat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym 7-9

czerwony samochód

Zgodnie z art. 8 ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw licencje na wykonywanie transportu drogowego osób:  samochodem osobowym i pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wydane przed 17 września 2023 r. zachowują ważność do 30 czerwca 2024 r.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają powyższe uprawnienia są zobowiązani w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, przedłożyć staroście dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz wymagań:

  1. posiadają odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym,
  2. nie mają przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  3. nie mają przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

W celu zachowania ważności licencji na wykonywanie transportu samochodem osobowym lub pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, do upływu okresu, na który została udzielona należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2024 r.:

- zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wnioski, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym (oryginał)

- kserokopię prawa jazdy kierowcy (oryginał do wglądu),

- orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne kierowcy (oryginał).

 

 

Nieprzedłożenie powyższych dokumentów w terminie wskazanym powyżej skutkować będzie utratą ważności licencji
z dniem 1 lipca 2024 r.