Oświadczenie dotyczące liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie

czerwony samochód

Przypominamy,, że do dnia 31 marca 2024 roku należy złożyć coroczne oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Dokument składamy do organu, który wydał licencję transportową.
Oświadczenie składa się z dwóch informacji:

   1) oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia (dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie, nie tylko kierowców)

   2) informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

W oświadczeniu o liczbie zatrudnionych w pierwszym punkcie – liczba osób zatrudnionych uwzględniamy także właścicieli firm transportowych. Jeśli właściciel nie wykonuje osobiście przewozów- uwzględniamy go tylko w pierwszym punkcie, w przypadku kiedy sam również wykonuje przewozy - wliczamy także do średniej arytmetycznej kierowców.

Jeśli wynik średniej arytmetycznej jest liczbą po przecinku to taką wpisujemy.

W przypadku kiedy przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność transportową w trakcie trwania roku, wówczas liczymy tylko liczbę miesięcy, w których funkcjonowała.

Tutaj znajduje się wzór dokumentu, który można pobrać wysłać w formie papierowej pocztą na adres właściwego organu. W przypadku licencji międzynarodowych oświadczenie wysyłamy na adres:

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Oświadczenie można złożyć także poprzez skrzynkę ePUAP, pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/ewidencje-i-transport-miedzynarodowy/oswiadczenie-przedsiebiorcy-o-liczbie-osob-zatrudnionych-w-przedsiebiorstwie-kreptd-

Obowiązek składania oświadczeń nie obejmuje przedsiębiorstw posiadających zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.