Zawieszenie wykonywania niektórych obowiązków w zakresie badań kierowców nadal obowiązuje

stetoskop

Przypominamy, że wprowadzone na okres epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego zawieszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym dotyczy:

  • ukończenia przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy szkolenia okresowego oraz uzyskania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy wpisu do polskiego krajowego prawa jazdy, potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego,
  • posiadania przez kierowcę orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wydanego na podstawie badań przeprowadzonych przez uprawnionego lekarza medycyny pracy,
  • posiadania przez kierowcę orzeczenia psychologicznego.


Ponadto z ustawy o transporcie drogowym wynika obowiązek przedsiębiorcy lub innego podmiotu wykonującego przewóz drogowy do kierowania kierowców na szkolenie okresowe oraz badania lekarskie i psychologiczne. Brak takiego szkolenia lub badań uniemożliwia wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę. Jednakże w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub ewentualnego ogłoszenia stanu epidemii również obowiązek wydawania skierowań uległ zawieszeniu.

Po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania tego stanu.

Należy zwrócić uwagę, że powyższa regulacja (wynikająca z art. 12 a ust. 1 pkt 2 ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) przewiduje jedynie zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych. Tym samym pracodawca nie ma podstawy do zobowiązania pracownika do wykonania takich badań. Nie ma jednak przeszkód, aby na zasadzie dobrowolności za zgodą pracownika lub nawet na jego prośbę, takie badania zostały jednak zlecone przez pracodawcę.