Zwrot kar za przekroczenie nacisku osi

drewniany młotek

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 21 marca 2019r. uznał, że Polska naruszyła prawo unijne nakładając na przedsiębiorstwa transportowe obowiązek posiadania specjalnych zezwoleń na poruszanie się po drogach pojazdów o nacisku 11,5 t/oś.

Aby zapewnić zgodność krajowych przepisów z unijnymi regulacjami została podjęta ustawa z 18 grudnia 2020r. dopuszczająca na drogach publicznych w Polsce ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton – bez konieczności uzyskiwania zezwoleń.
W niektórych przypadkach ruch ten będzie jednak mógł być ograniczony przez zarządcę drogi lub samorządy.

Nowa ustawa otwiera drogę polskim przewoźnikom do żądania zwrotu poniesionych kar pieniężnych. Dotyczy to przewoźników, którzy zostali ukarani w związku z brakiem zezwolenia na poruszanie się po drogach publicznych o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 ton lub 10 ton, lecz nie więcej niż 11,5 tony, bądź wykonywali przewóz niezgodnie z warunkami tego zezwolenia.
Uwaga! Przepisy zakładają, że zwrot kary nastąpi wraz z odsetkami w wysokości takiej jak dla zaległości podatkowych.

Jak dochodzić zwrotu kar?

Przewoźnicy, którzy ponieśli kary pieniężne mogą żądać wznowienia postępowań, na podstawie których nałożono na nich kary i wnosić o ich uchylenie. W tym celu niezbędne jest złożenie stosownej skargi. Wznowienia można żądać niezależnie od trasy przejazdu pojazdu lub miejsca jego załadunku lub rozładunku. Ważne jest zachowanie terminu.

W jakim terminie można dochodzić zwrotu?

  • W przypadku gdy sprawa zakończyła ostateczną decyzją organu administracji skargę o wznowienie postępowania można wnosić jedynie w terminie do dnia 26 lutego 2021r.
  • W sytuacji, kiedy przewoźnik, który zaskarżył decyzję do sądu administracyjnego może wznowić postępowanie sądowe w dłuższym terminie – do 26 kwietnia 2021r.

Za jaki okres można dochodzić zwrotu?

Przepisy dopuszczają dochodzenie zwrotu kar nałożonych w zakresie przejazdu dokonanego w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 26 lutego 2021r.

Pomimo wprowadzenia korzystnych przepisów przedsiębiorcy, którzy nie złożą stosownej skargi do odpowiednich organów bądź przekroczą termin stracą prawo do zwrotu niesłusznie zapłaconych kar. Sugerujemy wiec nie zwlekać i zachęcamy do jak najszybszego kontaktu z nasza firmą w celu uzyskania dodatkowych informacji.