DORADZTWO PRAWNE

zespół pracowników

Asekuria Trans zapewnia pełne wsparcie prawne biznesu.

We współpracy z doświadczonymi prawnikami, specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, oferujemy do wyboru pakiety stałej obsługi prawnej, które łącznie z pozostałą ofertą Asekurii zapewnią bezpieczeństwo Twojej firmie.

Co oferujemy?

 • bezpośredni kontakt z radcą prawnym
 • porady prawne w bieżących sprawach
 • aktualności prawne istotne dla Twojej branży
 • stałe miesięczne rozliczenie

Co zyskujesz?

 • bezpieczeństwo w podejmowaniu decyzji biznesowych
 • wiedzę ekspertów
 • pewność, że nadążasz za nieustającymi zmianami przepisów

Każdy przedsiębiorca, w ramach każdego z pakietów prawnych otrzymuje na start:

 • przegląd istniejących w firmie procedur i dokumentów
 • przygotowanie dokumentacji wewnątrzfirmowej
 • audyt i wdrożenie RODO

Oferujemy wybór dwóch pakietów prawnych, opartych na zryczałtowanych kwotach w ramach limitów godzin.

Jaki pakiet wybrać?

Pakiet Doradztwo prawne wyczerpuje potrzeby jednoosobowych firm, działających w ramach stałych ułożonych relacji biznesowych, które chcą zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne i mieć pewność, że w razie pilnej potrzeby mogą liczyć na szybką i profesjonalną pomoc prawnika.

 • porady prawne w bieżących sprawach firmy

Pakiet Obsługa prawna to dobry wybór dla firm zatrudniających pracowników i podejmujących różnorodne decyzje biznesowe. W ramach tego pakietu kompleksowo obsłużymy Twoje sprawy przez co zyskasz czas i będziesz mógł skupić się na rozwoju Twojego biznesu

 • porady prawne w bieżących sprawach firmy
 • analiza umów np. ze spedycją, ubezpieczycielem, sprzedaży, itd..
 • sporządzanie umów np. o współpracy, zarządzanie transportem, pożyczki, najmu
 • opracowywanie pism i dokumentów
 • przygotowywanie procedur wewnątrzzakładowych
 • sporządzanie umów z podwykonawcami
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • przekształcenia działalności
 • polubowne rozwiązywanie sporów z kontrahentami, pracownikami
 • mediacja gospodarcza

PROWADZENIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

 • wezwania do zapłaty
 • uzyskanie sądowego nakazu zapłaty
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego z udziałem komornika

POMOC W LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

 • odwołania od decyzji ubezpieczycieli
 • likwidacja szkód w pojazdach
 • dochodzenie należności za wynajem pojazdów zastępczych
 • odszkodowania za zniszczenie, utratę ładunku
 • odzyskanie utraconych korzyści
 • dochodzenie zadośćuczynienia za szkody niematerialne
 • likwidacja szkód powstałych przy załadunku
 • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej

PROWADZENIE SPORÓW SĄDOWYCH

 • reprezentacja w sądzie w sprawach cywilnych - dochodzenie zapłaty, kar umownych, odszkodowań
 • wniesienie sprzeciwu od sądowego nakazu zapłaty
 • obrona przed roszczeniami kontrahentów i współpracowników
 • reprezentacja w sądach administracyjnych – skargi na decyzje GITD i innych organów
 • reprezentacja w sądzie pracy w sporach z pracownikami
 • obrona w sprawach o wykroczenia drogowe
 • wnioski o uchylenie mandatów karnych

Opisz nam swoje potrzeby a my stworzymy pakiet idealnie dopasowany do zakresu Twojej działalności.


Akty prawne

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58),


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z późn. zm.),


Ustawa dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990),


Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068),


Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983),


Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1351),


Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 376),


Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992),


Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 296),


Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 169),


Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach cyfrowych (Dz. U. z 2018, poz. 1480),


Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 508),


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077),


Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646),


Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454),


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122),


Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541),


Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016),


Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978),


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. L 3 z 05.01.2005, str. 1-44),


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U.UE.L.2014.60.1),


Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U.UE.L.2006.102.1),


Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz.U.UE.L.2007.99.14),


Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. L 190 z 12.07.2006, str. 1-98),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 51-71),


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 72-87),


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U.UE.L.2009.300.88),


Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2016.74.8) (od 1 stycznia 2017 r.),


Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i Protokół Podpisania sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49 poz. 238),


Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz.U.UE.L.1996.235.59, Dz.U.UE-sp.07-2-478),


Oświadczenie Rządowe z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., przyjętych w Genewie w dniach 27 listopada 2003 r., 16 marca 2006 r. i 20 czerwca 2010 r. (Dz. U. z dnia 28 marca 2014 r., poz. 409),


Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z dnia 14 maja 2015 r. poz. 667),


Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 882),


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 890),


Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2353),


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 462),


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego (Dz. U. z dnia 15 września 2014 r. poz. 1217),


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2262),


Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1064),

Rozporządzenie Ministra Technologii i Przedsiębiorczości z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. Nr 146),


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych (Dz. U. Nr 215, poz. 1410)


Komunikat Ministra Transportu z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w międzynarodowym przewozie drogowym (Dz. Urz. MT Nr 8, poz. 36),


Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 475),


Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 618),


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1330),


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 488),


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 613),


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624, z późn. zm.),


Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz. U. poz. 366),


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1564),


Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 764),


Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393, z późn. zm.),


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022),


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz. U. z 2017 r. poz. 878).


Akty prawne są dostępne na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej https://eur-lex.europa.eu/homepage.html.